+31(0)6-41560915

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bedrijfsgerelateerd
Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap jij precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Mijn Reiskennis B.V. en Atlantic Dream Vacations. Je dient jezelf ervan bewust te zijn dat Mijn Reiskennis B.V. en Atlantic Dream Vacations niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Mijn Reiskennis B.V. en Atlantic Dream Vacations respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacy Policy

Mijn ReisKennis B.V. en de zelfstandig reisagenten die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mijn ReisKennis B.V. en de zelfstandig reisagenten die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Atlantic Dream Vacations en Mijn ReisKennis B.V. zijn wij samen met de zelfstandig reisadviseurs die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Atlantic Dream Vacations en Mijn ReisKennis B.V. en de zelfstandig reisagenten die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de reis en reis gerelateerde producten
– Het uitvoering geven aan de reis
– Het verzorgen van nieuwsbrieven

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht / boeking en/of aanvraag.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Atlantic Dream Vacations en Mijn ReisKennis B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– Geslacht;
– Naam;
– Adres;
– Woonplaats;
– Nationaliteit;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Reisdocumentnummer & geldigheid
– Thuisblijversgegevens
– Bankrekening
– Kenteken auto
– Paspoortkopie met voorlegger

Het kan per reis verschillen welke persoonsgegevens vereist zijn. Indien het bijzondere persoonsgegevens betreft zullen wij hiervoor middels een aparte verklaring schriftelijk toestemming vragen. Indien je thuisblijversgegevens aan ons verstrekt gaan wij ervan uit dat je de thuisblijvers er zelf over informeert dat wij hun gegevens verwerken en uitsluitend zullen gebruiken in geval van nood.

Dank u voor het gebruik maken van ons offerte aanvraag formulier.

Wij hebben uw aanvraag in behandeling genomen en binnen uiterlijk twee werkdagen zullen wij contact met u opnemen om, of uw reiswensen verder door te nemen, of om u direct een passende aanbieding te geven.

Atlantic Dream Vacations

Dank u voor het gebruik maken van ons contact formulier.

Wij hebben uw aanvraag in behandeling genomen en, indien gewenst, zullen wij binnen uiterlijk twee werkdagen contact met u opnemen.

Atlantic Dream Vacations

Aansprakelijkheid
Degene die een reis boekt voor (ook) andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond, dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. Hotel en motel accommodatie: Atlantic Dream Vacations kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor veranderingen van de kwalificatie of de afwijkende mening van onze cliënten. Daarvoor is dit onderwerp te subjectief.

Informatie: Deze informatie maakt deel uit van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan. Atlantic Dream Vacations en de wederpartij in de overeenkomst komen overeen, dat het niet nakomen dan wel veronachtzamen van de uit deze brochure blijkende c.q voortvloeiende verplichtingen en/of voorschriften, alsmede verzuim van derden in dezen, nimmer kunnen leiden tot aansprakelijkheid van ATLANTIC DREAM VACATIONS.

Informatiefolders: Om onze klanten zo uitgebreid mogelijk over de vakantiereis te informeren maken wij ook gebruik van door anderen ter beschikking gestelde folders. Voor de inhoud van deze folders kunnen wij evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kennelijke vergissingen en fouten: kennelijke vergissingen en fouten in de tekst, prijstabellen of de vouchers binden ons niet. Wanneer aantoonbaar is, dat van een vergissing of fout sprake is, achten wij de gesloten overeenkomst ontbonden.

Namen: Bij boeking dient de naam opgegeven te worden die in uw paspoort vermeld staat op het moment, dat u op reis gaat. Dit is van groot belang, omdat de naam die op het ticket staat overeen moet komen met de naam, die in uw paspoort staat. Het is daarom ook erg belangrijk, dat u direct na ontvangst van uw factuur, de persoonsgegevens controleert en eventuele vergissingen aan ons doorgeeft. Atlantic Dream Vacations is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van foutief vermelde namen.
Toegang Verenigde Staten en Canada: ATLANTIC DREAM VACATIONS kan niet verantwoor¬delijk worden gesteld voor de te annuleren of geannuleerde reis, indien u niet aan de voorwaarden (zie reisdocumenten) heeft voldaan of toegang geweigerd wordt.

Vluchtvertragingen: Vluchtvertragingen kunnen ontstaan door o.a. stakingen, drukte in het luchtruim of luchthaven, technische storingen aan het vliegtuig, weersomstandigheden of anderszins. Deze oorzaken kunnen ook tot gevolg hebben, dat u uw aansluitende verbindingen mist. In alle gevallen aanvaardt ATLANTIC DREAM VACATIONS geen verantwoordelijkheid voor de hierdoor ontstane gevolgen.

Reserveringsopdracht
Reserveringen worden schriftelijk gedaan d.m.v. ons reserveringsformulier of per fax of e-mail. Na het ontvangen van het reserveringsformulier en na tot stand brengen van de opdracht zenden wij u een reserveringsbevestiging. Hiermede is de reservering definitief.

Reserveringskosten
€ 40 per boekingsopdracht. Reserveringskosten worden nimmer gerestitueerd, tenzij het risico onder de bepalingen van de annuleringsverzekering valt.

Aanbetaling
10% van de reissom. In geval van een reservering van een bungalow, villa, appartement, cruises, camper, 30 % van dat gedeelte van de reissom. Er kunnen afwijkende bepalingen zijn.

Betaling
Betaling is mogelijk in vermelde valuta. Indien er in Euro’s wordt voldaan dan wordt ca. 7 weken voor vertrek een definitieve koers berekend, mits anders is overeengekomen. Dit geldt voor alle bedragen die niet in Euro’s vermeld staan. Het restant bedrag dient binnen 1 week na ontvangst van de eindfactuur in ons bezit te zijn.

Annulering/Afbreking
Annulering van een bevestigde reis kan hoge kosten met zich meebrengen en daarom is het noodzakelijk een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit moet binnen 7 dagen na boekingsdatum gebeuren. Annuleringskosten tengevolge van ziekte of andere onvoorziene gebeurtenissen zijn dan gedekt. (Zie voorwaarden verzekeringen) Een annulering moet schriftelijk d.m.v. een aangetekende brief aan ons worden doorgegeven. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd is iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten verschuldigd. Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Dit geldt vooral voor speciale actietarieven van vluchten en/of landarrangementen, die vaak strengere annuleringsbepalingen hebben.

1.1 Algemeen en hotelreserveringen.
a. bij annulering tot 56 vóór de dag van vertrek: minimaal € 50 per persoon, tot een maximum van 25% van de reissom alsmede eventuele annuleringskosten van leveranciers.
b. bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van vertrek: de aanbetaling tot een maximum van 25%.
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag vóór vertrek: 50% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot 7 dagen voor vertrek: 75% van de reissom;
e. bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Let op! Speciale vliegtickets, camperhuur, cruises, villa’s en appartementen kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden hebben.

1.2 In geval van annulering van wooneenheden zoals campers, villa’s ed. zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing tenzij anders vermeld.
- 30 % van de huursom tot 45 dagen voor de dag van aankomst
- 60 % vanaf de 45ste dag tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst
- 90 % vanaf de 28ste dag tot de 7e dag vóór de dag van aankomst
- 100 % vanaf de 7e dag tot op de dag van aankomst

Brochure geldigheid en prijzen
Alle vermelde prijzen in onze brochure zijn de prijzen zoals bekend bij het ter perse gaan van de brochures. De vermelde bedragen staan in US Dollars, Canadese Dollars of Euro’s.

Prijs- en/of koersgarantie
Wij kunnen u alleen een prijs-en/of koers garantie geven indien u binnen 8 dagen na ontvangst van uw bevestiging/factuur de volledige reissom heeft voldaan!

Prijsberekeningen
Offertes, die mondeling (dus ook telefonisch) worden doorgegeven, gelden slechts als richtprijs. De definitieve prijs staat op uw factuur vermeld.

Prijsverhogingen
Atlantic Dream Vacations behoudt het recht eventuele prijsverhogingen, toeslagen en wijzigingen (bijv. koers of airport tax veranderingen) aan u door te berekenen. Ook indien er al een factuur is uitgegeven. Prijsgarantie afspraken kunnen een uitzondering zijn op deze regel. Indien in de periode van de geldigheidsduur van onze brochure en deze informatiebijlage de toepasselijke lokale belastingen c.q. heffingen mochten worden gewijzigd, dan zal de reissom overeenkomstig automatisch dalen of stijgen.

Wijzigingskosten
De kosten i.g.v. wijzigen bedragen 30 Euro per boekingsopdracht, te verhogen met de kosten als tevoren genoemd onder "RESERVE-RINGSKOSTEN". Genoemde kosten gelden eveneens, indien thea¬ter-, sport- en evenementkaartjes niet gelijk bij boeking worden besteld. Let Op! Voor camperhuur, autohuur, cruises etc. kunnen bijzonde-re/extra wijzigingskosten gelden; deze kosten worden tevens in rekening gebracht.

Reis- en annuleringsverzekering
Medische kosten in het buitenland en vooral Amerika en Canada kunnen zeer hoog oplopen! Het is daarom absoluut noodzakelijk om een goede reisverzekering te hebben. Sluit altijd een passende reis- en/of annuleringsverzekering af voor uw reis. Wij adviseren u hierbij graag, ook als het om een zgn. DOORLOPENDE REISVERZEKERING gaat. In enkele gevallen dient u een extra verzekering ter plaatse af te sluiten wanneer er bijzondere risico's bij avontuurlijke sporten zijn of aanvullende auto- en/of camperhuur verzekeringen.

Reisbescheiden
Ongeveer 14 dagen voor vertrek ontvangt u uw reisbescheiden; tickets, vouchers, etc. Controleer uw reisbescheiden goed en neem in geval van twijfel onmiddellijk contact met ons op.

Maart 2013